ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ Η ΚΡΟΝΙΑ

ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ Η ΚΡΟΝΙΑ (The Caesars)

by Flavius Claudius Julianus

[336] «"As for you", Hermes said to me, "I have granted you the knowledge of your father Mithras. Keep his commandments, and thus secure for yourself a cable and sure anchorage throughout your life, and when you must depart from the world you can with good hopes adopt him as your guardian god."» (Trans. W. C. Wright, 1913)

Data

  • Year: 362 A.D.
  • Original language: Ancient Greek

Quote in original language

»Σοὶ δέ,« πρὸς ἡμᾶς λέγων ὁ Ἑρμῆς, »δέδωκα τὸν πατέρα Μίθραν ἐπιγνῶναι· σὺ δὲ αὐτοῦ τῶν ἐντολῶν ἔχου, πεῖσμα καὶ ὅρμον ἀσφαλῆ ζῶντί τε σεαυτῷ παρασκευάζων, καὶ ἡνίκα ἂν ἐνθένδε ἀπιέναι δέῃ, μετὰ τῆς Ἀγαθῆς ἐλπίδος ἡγεμόνα θεὸν εὐμενῆ καθιστὰς σεαυτῷ.«

Related Pages